Sổ CK8 bìa hoa (Mã 083)

Sổ CK8 bìa hoa

Mã số: 083

Kích thước: 16.5 x 24.5cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sổ CK7 bìa hoa (Mã 073)

Sổ CK7 bìa hoa

Mã số: 073

Kích thước: 15 x 21cm(+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sổ CK6 bìa hoa ( Mã 063)

Sổ CK6 bìa hoa

Mã số: 063

Kích thước: 13.5 x 19.5cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Sổ CK4 bìa hoa (Mã 043)

Sổ CK4 bìa hoa

Mã số: 043

Kích thước: 10 x 15cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

 

Sổ CK2 bìa hoa (Mã 023)

Sổ CK2 bìa hoa 

Mã số: 023

Kích thước: 8 x12cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Sổ CK 1 bìa hoa (Mã 013)

Sổ CK 1 bìa hoa

Mã số: 013

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu