Sổ công văn đi đến ... (Nhiều màu, Giấy, Việt Nam)

Nhiều màu
Giấy
Việt Nam